Kontakty
Český svaz
zaměstnavatelů v energetice

Partyzánská 1/7
Praha-Holešovice
170 00

+420 266 753 585
csze@csze.cz


8.9.2014 Nové technické normy z oblasti BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ - ČSN EN 203-1 (06 1901) Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost. ČSN ISO 18436-4 (01 1445) Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 4: Provozní analýza maziv. ČSN ISO 18436-6 (01 1445) Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 6: Akustická emise.

Odkaz:http://www.unmz.cz/files/vestnik/Vestn%C3%ADk%2009-14.pdf


29.8.2014 Z. č. 182/2014 Sb., kterým se mění z. č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců - Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se opětovně odsouvá do 1.1.2017. 


18.8.2014 NV č. 170/2014 Sb., kterým se mění NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu - Smyslem a hlavním cílem novely tohoto nařízení vlády je zpřesnění zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti, zejména v evidenci pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace Evropské statistiky pracovních úrazůV návrhu jsou zpřesněny i některé povinnosti zaměstnavatele v evidenci o úrazech vedené v knize úrazů. 

Odkaz:http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=82493&src=nove&rpp=15#local-content


18.8.2014 NV č. 168/2014, kterým se mění NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání - Do seznamu nemocí z povolání nově přibude rakovina vaječníků ve spojitosti s azbestózou a nemoci tíhových váčků z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování.

Odkaz: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=82491&src=nove&rpp=15#local-content


6.6.2014 Nové technické normy z oblasti BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ČSN EN 415-10 (26 7600) Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení; ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob; ČSN EN 13007 (73 5905) Zařízení pro diváky – Část 7: Prvky vchodů a východů, komunikace.

Odkaz: http://www.unmz.cz/files/vestnik/Vestnik%2006-14.pdf


6.6.2014 Byla zveřejněna nová Strategie Evropské komise v oblasti BOZP - Evropská komise zveřejnila sdělení o strategickém rámci EU pro BOZP na období 2014–2020 (KOM(2014) 332). Sdělení indetifikuje tři klíčové priority: 1) zlepšit implementaci stávající legislativy v oblasti BOZP, zejména v malých a středně velkých podnicích, 2) zlepšit prevenci u onemocnění z povolání, 3) zohlednit stárnutí pracovní síly. Důraz je kladen také na dopad změn v organizaci práce na psychické a mentální zdraví pracovníků. 

Odkaz: http://www.spcr.cz/evropska-komise/nova-strategie-evropske-komise-v-oblasti-bozp


9.4.2014 Vyhláška č. 69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany - Tato vyhláška stanoví technické podmínky věcných prostředků požární ochrany uvedených v odstavci 2 této vyhl., jejichž splnění je podmínkou pro zařazení věcných prostředků požární ochrany do vybavení jednotek požární ochrany podle zákona o požární ochraně. Účinnost ke dni 24.4.2015. 

Odkaz: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=81926&src=nove&rpp=15#local-content


8.4.2014 Nové technické normy z oblasti BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ - ČSN ISO 1999 (01 1620) Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku; ČSN EN 1591-4 (13 1551) Příruby a přírubové spoje - Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích; ČSN EN 61496-1 ed. 3 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; ČSN EN 60743 ed. 2 (35 9717) Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení; ČSN EN 12811-4 (73 8123) Dočasné stavební konstrukce - Část 4: Záchytné stříšky pro lešení - Požadavky na provedení a návrh výrobku; ČSN EN 474-1+A4 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.

Odkaz: http://www.unmz.cz/files/vestnik/Vestnik%2004-14.pdf


7.4.2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) - Účinnost ke dni 7.4.2014. 

Odkaz: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=81911&src=nove&rpp=15#local-content


13.3.2014 Nařízení vlády č. 32/2014 Sb. o zacházení s pyrotechnickými výrobky - Toto nařízení upravuje podrobnosti o zacházení s pyrotechnickými výrobky při jejich skladování.

Odkaz: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=81775&src=nove&rpp=15#local-content


7.3.2014 Nové technické normy z oblasti BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ - ČSN EN ISO 10819 (01 1424) Vibrace a rázy – Vibrace ruky-paže – Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky.; ČSN EN ISO 3095 (28 0350) Akustika – Železniční aplikace – Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly; ČSN 33 0010 ed. 2 Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy; ČSN EN 13732 (51 5510) Potravinářské stroje – Chladicí tanky na mléko na farmách – Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu; ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu

Odkaz: http://www.unmz.cz/files/vestnik/Vestnik%2003-14.pdf


3.3.2014 Zveřejněn návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků - Důvodem předložení je nutnost zohlednit „Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí“ (tzv. ekoaudit) vyplývající z usnesení vlády č. 72 ze dne 30. ledna 2013.

Odkaz: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9DTHNRX2


27.2.2014 Zveřejněn návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače - Implementace směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Odkaz: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9DDH8VJ2


17.2.2014 Nové technické normy z oblasti BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ČSN P ISO/IEC TS 17021-2 (01 5257) Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 2: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů environmentálního managementu; ČSN EN 61472 ed. 2 (35 9732) Práce pod napětím – Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV – Výpočtová metoda; ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů – Část 1: Základní ustanovení; ČSN EN 1846-2+A1 (38 9301) Požární automobily – Část 2: Obecné požadavky – Bezpečnost a provedení

Odkaz:http://www.unmz.cz/files/vestnik/Vestnik%2002-14.pdf


28.1.2014 Společné stanovisko MPSV a MZ k postupu při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku: Nadále se postupuje podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb., a to s ohledem na § 394 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Odkaz: http://www.mpsv.cz/files/clanky/17137/stanovisko_odskodnovani.pdf


15.1.2014 Zveřejněn návrh zákona o odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců do 1. ledna 2016 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, odkládá účinnost zákona na 1. leden 2016. Materiál zveřejněn v Eklepu. 

Odkaz: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9D6KTESR


14.1.2014 Zveřejněn návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení -  Novela zákona o zaměstnanosti snižuje administrativní zátěž zaměstnavatelů, upravuje oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zaměstnávání cizinců, agenturního zaměstnávání a kontrolní činnosti na úseku zaměstnanosti. Novela zákona o inspekci práce upravuje novou skutkovou podstatu správního deliktu na úseku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Novela zákona č. 582/1991 Sb. upravuje rozhodování okresní správy sociálního zabezpečení o (ne)zařazení fyzických osob do kategorie zdravotně znevýhodněných osob.

Odkaz: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN972GK7J3


8.1.2014 Nové technické normy z oblasti BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ - Počátkem roku 2014 vstupuje v platnost několik norem z oblasti zdvihacích zařízení - ČSN 27 0142, ČSN 27 4002, ČSN 27 4007, ČSN EN 12159 (27 4403), ČSN EN 280 (27 5004), ČSN EN 474-5+A3 (27 7911), ČSN EN 60204-31 ed. 2 (33 2200), ČSN EN ISO 13688 (83 2701), ČSN EN 50566 (36 792), ČSN EN 60519-12 (33 5002).

Odkaz: http://www.unmz.cz/files/vestnik/Vestnik%2001-14.pdf


6.1.2014 Zvýšení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru - Od 1. ledna 2014 se novelou vyhlášky zvyšují poplatky za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.

Odkaz: http://www.mpsv.cz/files/clanky/16997/TZ_060114a.pdf